Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6592 253e 500
8624 2599 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis
0231 f4a2 500
Reposted byzembatacomiendoliricasmutnazupanineinchnailsDagarhenalliwantisyouniedonaprawienialovesweetsazazeljethraRoaraAvislikecrazycrazycrazymalajnainashitsurimalaami
4924 6542
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viaRoaraAvis RoaraAvis
7838 16a2 500
jamie xx 'sleep sound'
7833 3b26 500
jamie xx 'sleep sound'
Reposted fromheima heima vialilacwine lilacwine
1482 4962 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viairmelin irmelin
0665 b1ce 500
Reposted fromadriannak adriannak viagdziejestola gdziejestola
1223 607a 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaLuukka Luukka
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viagdziejestola gdziejestola
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viarosalie rosalie
5660 512c
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
6988 8c3f 500
Reposted bysearchingpollykerosinenotyourstrawberrylaparisiennelottibluebelljanealicejoneswhizzkidtynyIuliaitsokaynysquiGoldenHareseverakreverentiaapencilsimplyfallingvirenpocalujmnierosalieathlinzbroogrubasxerdesperateeeLallipiapilotnaihvelekkaprzesadaSenyiacomiendoliricate-quiero
9151 66f2
Reposted frommaaraw maaraw
4410 5a6a
i'm afraid.
Reposted fromlubiepuste lubiepuste vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl