Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1828 361d
Reposted fromkarahippie karahippie viazembata zembata
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viazembata zembata
7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk viamikrokosmos mikrokosmos
7722 3a3c
Reposted bycosettezembatamizeriabeebop
4639 92e6
Reposted fromjestemzero jestemzero viazembata zembata
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazembata zembata

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viarurky rurky
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viahormeza hormeza
2482 0d15
Reposted fromnicotine nicotine viagdziejestola gdziejestola
8069 8777
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatbtf tbtf
7986 9a45
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
Idziesz na spotkanie ze starym przyjacielem i chcesz się przed nim otworzyć. Jeśli nie całkiem, to przynajmniej chcesz mu
powiedzieć, co się w tobie kotłuje. Ale on spieszy się. Rozmawiacie o wszystkim i o niczym. Zostajesz bardziej samotny i pusty niż przed spotkaniem.
— Stefan Garczyński
2966 851a
Reposted fromnazarena nazarena viarudaagg rudaagg
3157 8baa 500
Reposted fromadriannak adriannak viayanek yanek
6041 0fc1
Reposted fromfabismus fabismus
6218 3af2
Reposted fromfabismus fabismus
6269 ddf0
Reposted fromfabismus fabismus
6285 0cd9
Reposted fromfabismus fabismus
6290 5b95
Reposted fromfabismus fabismus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl