Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9260 e052 500
And the sea will come to kiss me 
For I am going 
Home
Reposted byAmymalagLuukka
Reposted byLuukkaatramentovva
9660 1a08 500
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix viaDreamsMayCome DreamsMayCome
0429 2a7d 500
Reposted fromuoun uoun viaDreamsMayCome DreamsMayCome
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Reposted byeglerionEmilieBrontethe-onelekkaprzesadadeparternieobecnoscsekundedajstonerrmikimotoalexandersmith8805gretsiilighter
5362 eee8 500
Reposted byprzeknuwandanitaelwasnaeDreamsMayComezupabiskupaimgonnaleaveyouzniesmaczonyzyciem
5361 9097
Reposted byLuukkahash
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viagdziejestola gdziejestola
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
7810 4c2f 500
Reposted from0 0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl