Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3667 036e
Reposted fromEtnigos Etnigos viamikrokosmos mikrokosmos
1658 e74a 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow via100suns 100suns
9112 f5f0
Reposted fromrubinek rubinek viaosiu osiu
8131 a79c 500

anamorphosis-and-isolate:

― Big Fish (2003)
“We were like strangers who knew each other very well.”

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahrafn hrafn
0973 a138
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahrafn hrafn

"No i wtedy wyczułem, że jest dobra i łagodna. Osoby dobre i łagodne nie opierają się długo i choć same do wywnętrzania się nie są bynajmniej skore, jednakże od rozmowy wykręcić się żadnym sposobem nie potrafią i odpowiadają skąpo, ale odpowiadają, a im dalej, tym obficiej, trzeba tylko samemu nie ustawać, skoro nam zależy."

Fiodor Dostojewski "Łagodna. Opowiadanie fantastyczne"

Reposted fromvaporous vaporous viahormeza hormeza
9430 b78c 500
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
6670 984b 500
Reposted fromkarahippie karahippie viahindsight hindsight
1477 51e4
Reposted fromEtnigos Etnigos viahereyes hereyes
5281 7683 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
2403 208e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasolivagant solivagant
8242 0013 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahrafn hrafn
8348 8430 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viajazziee jazziee
4360 4879 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaLuukka Luukka
2796 e070
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viahereyes hereyes
8597 e429 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viarudaagg rudaagg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl